MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Giżycko dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Giżycko
Data aktualizacji: 2019-08-07 10:39:10
Cena: 84000.00 PLN
Powierzchnia: 1 212.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ 2 Działki budowlane w okolicy jeziora Dejguny Gmina Giżycko Przedmiotem sprzedaży są 2 działki z wydaną decyzją o warunkach zabudowy przeznaczającą je pod zabudowę jednorodzinną zlokalizowane w okolicy jeziora Dejguny w miejscowości Bogacko. W sąsiedztwie zagospodarowanej do użytku rekreacyjnego działki gminnej na której znajdziemy boisko, plac zabaw i elementy siłowni. Opis: Powierzchnie działka nr 1 - pow. 1202m2; działka nr 2 - pow. 1212m2; do każdej z działek nabywamy udział 1/2 w działce stanowiącej drogę dojazdową o pow. 169m2; Ukształtowanie powierzchni działek: działki stosunkowo płaskie z lekkim nachyleniem; Kształt działek: zbliżony do prostokąta; Zadrzewienie/zakrzaczenie: brak; Ogrodzenie: brak; Dojazd: gminną drogą utwardzoną następnie wydzieloną drogą wewnętrzną; Fragment decyzji o warunkach zabudowy: … Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) funkcja projektowanej zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna; b) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania dla projektowanego pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego: powierzchnia zabudowy - do 205,0m2; szerokość elewacji frontowej - do 17,0m; maksymalna ilość kondygnacji - do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe); maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu - do 12,0m; geometria dachu - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45st; materiał pokrycia dachu - dachówka lub balchodachówka; ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją: - maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki, na której będzie zrealizowana inwestycja (dotyczy łącznej powierzchni zabudowy projektowanej oraz istniejącej) - 12%, - nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym; obiekty i ich lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie … e) …. 3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: a) zapotrzebowanie na energię elektryczną: przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci; b) zapotrzebowanie na wodę - przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci; c) sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych - przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci; d) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo na teren własnej działki; e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów - zgodnie z lokalnymi przepisami prawa; f) zapotrzebowanie na energię cieplną - indywidualne (własna kotłownia), g) zapotrzebowanie na gaz - nie dotyczy; h) obsługa komunikacyjna - dostęp do publicznej drogi gminnej (działka ewidencyjna nr 161); 4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: a) należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich tj.: dostępu do drogi publicznej; możliwości korzystania z sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza wody i gleby... ... Udogodnienia: jezioro Dejguny w odległości ok. 350m; w bezpośrednim sąsiedztwie zagospodarowana na użytek rekreacyjny działka gminna z boiskiem i placem zabaw Media: Woda: wodociąg gminny w pasie drogi gminnej; Kanalizacja: w okolicy; Prąd: tak w sąsiedztwie; Gaz: brak; Cena: 84.000,00PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) - za każdą z działek. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Giżycko dzialki

MBN-GS-601 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Giżycko, Bogacko
Powierzchnia całkowita: 1 212.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 84000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 69,31
Gaz brak
Kanalizacja w pobliżu
Woda w drodze
Ogrodzenie brak
Wygląd działki lekko nachylona
Ksztalt działki prostokąt
Przeznaczenie budowlana,