MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Ublik dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Ublik
Data aktualizacji: 2018-03-14 16:25:34
Cena: 80000.00 PLN
Powierzchnia: 3 200.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Joanna Grażulewicz
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: grazulewicz@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

Na sprzedaż działki z prawem zabudowy rekreacyjnej z dostępnym uzbrojeniem (prąd, wodociąg, kanalizacja)!!!!!!!! nad jez. Buwełno w gminie Orzysz Działki budowlane położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior, w miejscu cichym i spokojnym, sprzyjającym wypoczynkowi na łonie natury; kształt: nieregularny; ukształtowanie: urozmaicone, teren malowniczy, pofałdowany; zadrzewienie: nieliczne samosiewy sosny; lokalizacja: działka położona w pobliżu jeziora, wśród malowniczych pól i łąk, na obrzeżach wsi; najbliższe zabudowania w odległości ok. 200m; odległość do jeziora ok. 300m; odległość po plaży ok. 500m; teren położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich; istnieje możliwość zabudowy rekreacyjnej; Przeznaczenie terenu: w 2006 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działka mieści się w obszarze oznaczonym symbolem ME - jako teren ekstensywnej zabudowy rekreacyjnej oraz ZN - tereny zieleni nieurządzonej i KW - tereny dróg wewnętrznych; Fragmenty planu: § 49. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME obowiązuje całkowity zakaz: 1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej; 2) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej; 4) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej, a w szczególności zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne; 5) składowania jakichkolwiek odpadów. § 50. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) funkcje usług nieuciążliwych w budynkach rekreacyjnych mogą zajmować do 50% powierzchni użytkowej; 2) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących budynków usługowych oraz budynków bliźniaczych; 3) na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany jeden budynek rekreacyjny i jeden budynek gospodarczy lub garażowy; 4) o ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych lub zgodnie z istniejącą linią zabudowy sąsiednich obiektów o podobnej kubaturze oraz zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30° do 45° oraz pokrycie dachówką ceramiczną, lub materiałem dachówkopodobnym; 6) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych; 7) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu. § 51. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać zagospodarowanie terenu spełniające następujące warunki: 1) musi być zapewniony dostęp do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami planu; 2) musi być zapewniona możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków; 3) musi być zapewniona możliwość wykonania miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie; 4) musi być zapewniona możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów; 5) musi być zapewniona możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej; 6) minimalna powierzchnia nowej i niezabudowanej działki budowlanej - 3000 m2. § 52. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej: 1) maksymalny w.i.z. - 0,3; 2) maksymalna wysokość zabudowy -10 m; 3) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych -1; 4) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych - 1; 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 80%; 6) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej 15 % powierzchni działki; 7) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 60 cm powyżej poziomu terenu; 8) maksymalna wysokość ogrodzenia - 160 cm. § 53. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: 1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej; 2) dla budownictwa rekreacyjnego należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal; 3) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej i 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników; 4) dla funkcji usług turystycznych, przewidujących wynajem pomieszczeń noclegowych, należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 2 miejsca do noclegowe. § 54. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury miejskiej: 1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki; 2) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna ; 3) wszystkie budynki oraz działki budowlane muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki; 4) ścieki będą odprowadzane siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków; 5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją. § 82. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia ZN i ZL ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) teren nie może być ogrodzony; 2) teren należy pozostawić w całości jako teren biologicznie czynny; 3) zakazuje się realizacji jakiejkolwiek zabudowy i zagospodarowania poza obiektami służącymi gospodarce rolnej, leśnej, wodnej, infrastruktury technicznej lub niezbędnymi dla ochrony przeciwpowodziowej; 4) nie wolno realizować utwardzonych dróg publicznych; 5) grunty orne mogą być użytkowane do czasu zamiany ich w użytki zielone lub zalesienia; 6) zalesienie gruntów rolnych winno spełniać odpowiednie przepisy odrębne; 7) zagospodarowanie lasów winno uwzględniać odpowiednie przepisy odrębne dotyczące gruntów leśnych, w szczególno ś ci plany urz ą dzenia lasów. § 91. Dla terenów dróg wewnętrznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia KW lub realizowanych na terenach funkcjonalnych ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu: 1) szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 4.5 m; 2) tereny położone przy terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę muszą być oświetlone w sposób właściwy; 3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu lub musi wynosić nie mniej niż 8 m; 4) jezdnie muszą spełniać warunki niezbędne dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 5) dopuszcza się drogi bez wyodrębnienia jezdni i chodników. Uzbrojenie: Woda: wodociąg gminny w pasie drogowym; Prąd: w pasie drogowym; Odprowadzanie ścieków: kanalizacja gminna w pasie drogowym;; Lokalizacja: Gmina Orzysz; na uboczu wsi Cierzpięty, nieco w odosobnieniu, w sąsiedztwie jeziora Buwełno, wśród pól i łąk, które jest miejscem stosunkowo mało uczęszczanym w zakresie ruchu pojazdów; odległość od najbliższego miasta (Orzysz) ok. 16km; do Giżycka ok. 24km; do Warszawy ok. 240km; Stan prawny: Własność: TAK; Księga Wieczysta: TAK; CENA: działka nr 2/7 o pow. 3300 m2 - 150.000,00 zł działka nr 2/8 o pow. 3400 m2 - 150.000,00 zł działka nr 2/9 o pow. 3100 m2 - 110.000,00 zł działka nr 2/10 o pow. 3200 m2 - 110.000,00 zł działka nr 2/11 o pow. 3100 m2 - 110.000,00 zł działka nr 2/12 o pow. 3100 m2 - 80.000,00 zł działka nr 2/13 o pow. 3200 m2 - 80.000,00 zł działka nr 2/14 o pow. 3700 m2 - 100.000,00 zł działka nr 2/15 o pow. 3900 m2 - 100.000,00 zł działka nr 2/16 o pow. 4300 m2 - 110.000,00 zł działka nr 2/17 o pow. 4000 m2 - 150.000,00 zł działka nr 2/18 o pow. 3100 m2 - 130.000,00 zł działka nr 2/19 o pow. 3300 m2 - 130.000,00 zł działka nr 2/20 o pow. 3200 m2 - 140.000,00 zł w cenie każdej działki będzie odpowiedni udział w drodze wewnętrznej nr geod. 2/4 o pow. 4717m2 Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Ublik dzialki

MBN-GS-370 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Ublik, Ublik
Powierzchnia całkowita: 3 200.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 80000.00 PLN
Nieruchomość:
Wymiary działki 80
Cena za m2 25
Standard 5
Gaz brak
Prąd jest
Kanalizacja tak
Woda jest
Otoczenie jezioro
Dojazd droga gruntowa
Ogrodzenie brak
Wygląd działki falista
Przeznaczenie rekreacyjna, usługowa,