MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Ogonki dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Ogonki
Data aktualizacji: 2020-08-27 15:08:59
Cena: 68000.00 PLN
Powierzchnia: 1 035.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Joanna Grażulewicz
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: grazulewicz@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

Na sprzedaż 2 działki budowlane zlokalizowane na przesmyku między jeziorami Święcajty i Stręgiel szlak WJM - Ogonki gmina Węgorzewo Opis terenu: Kształt działek: regularny; Powierzchnia działek: - 599m2 (ok 23m ok. 20m) - 1035m2 (ok. 36m x ok 28m) Ukształtowanie: teren pagórkowaty z przepięknymi widokami; Zagospodarowanie terenu: nieliczne samosiewy; Ogrodzenie: brak; Odległość do jeziora w linii prostej ok 190m (Stręgiel) oraz ok 600m (Święcajty); Odległość do lasu 1500m; Odległość do asfaltu ok. 650m; Najbliższe zabudowanie: ok. 190m w linii prostej i ok. 440m drogą; Sąsiedztwo: działki budowlane, łąki, jeziora, las; Sąsiednie działki nie zabudowane; Odległości od najbliższych miast: ok 4km od Węgorzewa; ok. 19km od Giżycka; Działki objęte są planem zagospodarowania przestrzennego i opisane symbolem: ML jako tereny zabudowy rekreacji indywidualnej; UCHWAŁA NR XI/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Stręgiel w gminie Węgorzewo Fragment planu: ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej: 1) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek rekreacyjny na jednej działce budowlanej, 2) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej - 600 m2 , 3) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 4) maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0 m, 5) geometria dachów: dachy dwuspadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 35 do 45 stopni, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem, 6) kolorystyka dachów - odcienie czerwieni, 7) wskaźnik intensywności zabudowy zawarty w przedziale: 0,10 do 0,50, 8) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: 0,25, 9) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 70% powierzchni terenu jako biologicznie czynnego, 10) miejsca do parkowania należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce, 11) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 12) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - jak dla terenów rekreacyjnowypoczynkowych, 13) projekt zagospodarowania działki lub terenu należy dostosować do istniejącej rzeźby terenu, 14) należy zachować istniejące zadrzewienia i zakrzaczenia. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 2) dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych, 3) ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się lokalizowanie w pasie dróg publicznych zgodnie z przepisami o drogach publicznych, 4) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, b) sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 5) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych: a) teren objęty planem znajduje się w granicach aglomeracji Węgorzewo (wyznaczona na podstawie Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Węgorzewo), co skutkuje koniecznością realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do nieprzekraczalnego terminu zgodnego z obowiązującym Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, b) ustala się obowiązek odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się zastosowanie szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych 6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się: a) wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni szczelnej terenów utwardzonych dróg i placów należy odprowadzać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących prawa wodnego oraz prawa ochrony środowiska, b) wody opadowe i roztopowe z pozostałych terenów należy odprowadzać w granicach własnych działki lub do sieci kanalizacji deszczowej, 7) w zakresie zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się: a) w granicach planu zlokalizowana jest czynna napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 15 kV, dla której ustala się możliwość przebudowy, b) do czasu przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV na kablową ustala się pas ograniczonego zagospodarowania (technologiczny) o szerokości 5,0 m mierząc od skrajnego przewodu linii, 1Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN.4131.248.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego c) w pasie ograniczonego zagospodarowania (technologicznym) zabrania się nasadzania drzew, wznoszenia budowli, budowy ogrodzeń, zabudowy urządzeń komunikacyjnych, d) przebudowę ewentualnych kolizji urządzeń elektroenergetycznych z projektowanymi elementami uzbrojenia lub zagospodarowania terenu należy wykonać na warunkach i zasadach określonych w przepisach odrębnych, e) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci energetycznej będzie następowało na zasadach ustalonych w przepisach odrębnych. 8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: a) zasadę zaopatrzenia w gaz przewodowy z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia DN 100 mm w ciągu drogi krajowej nr 63 oraz z projektowanej sieci gazowej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych, b) dla istniejącego i projektowanych gazociągów średniego ciśnienia należy zachować strefę kontrolowaną o szerokości 1 m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, c) w strefie kontrolowanej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji, d) warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe określają przepisy odrębne, 9) zaopatrzenie w ciepło - z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem systemów wysokoemisyjnych, 10) w zakresie wyposażenia w sieć telekomunikacyjną - z istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej, 11) w zakresie usuwania odpadów stałych obowiązują przepisy odrębne. Uzbrojenie: Prąd: w pobliżu (ok. 40m); Wodociąg: brak; Kanalizacja: brak; Droga dojazdowa: droga gminna o nawierzchni gruntowej; Stan prawny: Stan prawny gruntu: własność; Księga wieczysta: tak; CENA: działka o pow. 599m2 - 48.000,00PLN działka o pow. 1035m2 - 68.000,00PLN Atrakcje okolicy: Jezioro Święcajty: 5,4km długości; 2,4km szerokości; 869,4ha powierzchni; Głębokość 28 m; Klasa czystości II; Dno piaszczysto - muliste; Jezioro zajmuje pn.-wsch. część zespołu jez. Mamry; Święcajty łączą się poprzez kanał z jez. Stręgiel; Nad Święcajtami dwie wsie - Kal oraz Ogonki;Na jeziorze znajdują się dwie wyspy: Kocia (naprzeciw wsi Kal, pow. 4 ha) i Bezimienna, natomiast na brzegu północnym staropruskie cmentarzysko; Miłośnicy obiektów militarnych uzbrojeni w latarki mogą badać nie zniszczone przez wojnę bunkry polowej kwatery Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu "Anna" w Mamerkach (ok.2km) - MEMERKI - Kwatera OKH; Najważniejszym zabytkiem w okolicy jest pałac Lehndorffów w SZTYNORCIE , którego fundamenty pochodzą jeszcze z XVI w; Rezerwat krajobrazowy na jez. Mamry obejmujący wyspy tego jeziora (z wyjątkiem wyspy Kirsajty), o łącznej powierzchni 239 ha, trzcinowiska i głazy wystające z wody; Była kwatera Hitlera w Gierłoży - Wolfschanze; Kanał Mazurski - Mamry - Bałtyk; Pozezdrze - kwatera Himmlera; Radzieje - Kwatera H. Lammersa; Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Ogonki dzialki

MBN-GS-711 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Ogonki, Ogonki
Powierzchnia całkowita: 1 035.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 68000.00 PLN
Nieruchomość:
Wymiary działki 28
Cena za m2 65,70
Standard 3
Podstawa nabycia umowa sprzedaży
Gaz brak
Prąd w ulicy
Kanalizacja brak
Woda brak
Ogrodzenie brak
Wygląd działki falista
Ksztalt działki prostokąt
Przeznaczenie budowlana, rekreacyjna,