MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Cierzpięty dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Cierzpięty
Data aktualizacji: 2021-06-16 13:51:10
Cena: 90000.00 PLN
Powierzchnia: 1 134.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ 2 działki BUDOWLANE nad jez. Buwełno Cierzpięty gminia Orzysz Przedmiotem sprzedaży są działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych Działki położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior, w miejscu cichym i spokojnym, sprzyjającym wypoczynkowi na łonie natury przy lesie; powierzchnia działek:\ działka o nr geod. 81 pow. 1134m2; działka o nr geod. 82/7 pow. 1037m2; kształt: działka o nr geod. 81 - zbliżony do trójkąta prostokątnego; działka o nr geod. 82/7 - nieregularna; ukształtowanie: urozmaicone, teren malowniczy, pofałdowany; zadrzewienie: nieliczne samosiewy sosny na działce, większość w granicy z lasem; lokalizacja: działka położona w pobliżu jeziora ok. 270metrów w linii prostej, wśród malowniczych pól i łąk, na obrzeżach wsi; najbliższe zabudowania: sąsiadujące działki w trakcie budowy; odległość po plaży wiejskiej ok. 600m; Przeznaczenie terenu: w 2005 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działka mieści się w obszarze oznaczonym symbolem MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych . Fragmenty planu: § 37. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU obowi ą zuje całkowity zakaz: 1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów szczególnych, za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej miasta, 8 2) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych, 3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej, 4) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej, a w szczególności zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne, 5) składowania jakichkolwiek odpadów . § 38. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU dopuszcza się: 1) lokalizacje drobnej wytwórczości nie powodującej żadnej uciążliwości, 2) zachowanie, modernizację i adaptację łącznie z przebudową istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. § 39. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę naleŜy lokalizować w odległości minimalnej 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych lub zgodnie z istniejącą linią zabudowy sąsiednich obiektów o podobnej kubaturze oraz zgodnie z przepisami szczególnymi, 2) na terenach dodatkowo oznaczonych numerem terenu - 1 zakazuje się: a) realizacji nowych budynków, b) modernizacji z zachowaniem dotychczasowej funkcji budynków inwentarskich, które mogą być adaptowane na cele usługowe lub mieszkaniowe, 3) zaleca się wykorzystanie co najmniej 25% powierzchni użytkowej nowej zabudowy usługowej na cele mieszkaniowe, 4) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą: a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy istniejącej, b) połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego, c) główne kalenice dachów powinny być równoległe, 5) połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30° do 45° oraz pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko-podobnym, 6) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych, 7) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu. § 40. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać zagospodarowanie terenu spełniające następujące warunki: 1) musi być zapewniony dostęp do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami planu, 2) musi być zapewniona możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków, 3) musi być zapewniona możliwość wykonania miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie, 4) musi być zapewniona możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów, 5) musi być zapewniona możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej, 6) minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej - 1000 m2 na terenach oznaczonych symbolem MNU oraz 2500m2 na terenach dodatkowo oznaczonych numerem terenu - 2 , 7) w następujących przypadkach, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków wynikających z planu oraz z przepisów szczególnych, dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek niŜ określona w ustępie 6): a) dla działek istniejących przed wejściem w życie planu, b) dla działek wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie, c) dla działek wydzielanych zgodnie z proponowanymi podziałami na rysunku planu, d) dla działek wydzielanych dla istniejących budynków, 8) na terenach dodatkowo oznaczonych numerem terenu - 1 zakazuje się dokonywania podziałów terenu poza wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi. § 41. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kaŜdej działki budowlanej: 1) maksymalny w.i.z. - 0,6, 2) maksymalna wysokość zabudowy -10 m, 3) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych -1, 4) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych - 2, 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 60%, 6) maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 30 % powierzchni działki, 7) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 60 cm nad poziom terenu, 8) maksymalna wysokość ogrodzenia - 160 cm. § 42. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych. 1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej, 2) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej i 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników, 3) dla mieszkalnictwa jednorodzinnego trzeba zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny, 4) dla istniejącego mieszkalnictwa wielorodzinnego trzeba zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny. § 43. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MNU ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury miejskiej: 1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki, 2) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna , 3) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania, 4) wszystkie budynki oraz działki budowlane muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki, 5) ścieki będą odprowadzane zbiorczą lub rozdzielczą miejską siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków, 6) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją. Uzbrojenie: Woda: wodociąg gminny przebiega przez działki; Prąd: w sąsiedztwie; Odprowadzanie ścieków: ; Lokalizacja: Gmina Orzysz; na uboczu wsi Cierzpięty, nieco w odosobnieniu, w sąsiedztwie jeziora Buwełno, wśród pól i łąk, które jest miejscem stosunkowo mało uczęszczanym w zakresie ruchu pojazdów; odległość od najbliższego miasta (Orzysz) ok. 16km; do Giżycka ok. 24km; do Warszawy ok. 240km; Stan prawny: Własność: TAK; Księga Wieczysta: TAK; CENA: 90.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) każda z działek Jezioro Buwełno: powierzchnia: 360 ha, 355 ha głębokość: 49 m klasa czystości: II (1992) dno: kamienisto - piaszczyste z licznymi głęboczkami i górkami podwodnymi. brzegi: na ogół płaskie, bezleśne. Roślinność przybrzeżna słabo rozwinięta. ryba występująca w jeziorze: sielawa, leszcz, węgorz, okoń, sieja, płoć, szczupak dodatkowe info: Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy. Jezioro o charakterze typowo rynnowym o długości prawie 9 km i szerokości około 0,9 km. Połączenie z jez. Ublik Wielki, a przez jez. Wojnowo i Niałk z jez. Niegocin. Okolica bardzo atrakcyjna turystycznie; W okolicy liczne jeziora: między innymi jezioro Ublik mały, Ublik Wielki, Buwełno, Wojnowo; Rydzewo: miejscowość letniskowa, położona na zachód od Miłek, nad Jeziorem Bocznym, które łączy się tu z Niegocinem. Wieś powstała w 1552 r. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest po ewangelicki kościół św. Andrzeja Boboli, wybudowany w latach 1579 - 91. Kościół w stylu baroku, wzniesiony został z kamieni polnych. Wewnątrz interesujące stalle rzeźbione z XVII wieku, ołtarz z 1600 r., ambona z 1630 r. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są drewniane, XVI- wieczne drzwi do zakrystii oraz starsze drzwi do kruchty, pokryte łacińskimi cytatami z Biblii. We wsi zachowały się także starsze budynki z ryglowymi szczytami, wystawkami w dachu, ozdobnymi balkonami i płycinami w tynku. W Rydzewie znajduje się poczta, apteka, ośrodek zdrowia, sklepy i bary. Znajduje się również druga wypożyczalnia sprzętu pływającego i szkółka windsurfingu. Bogaczewo: możliwość odpłatnego korzystania z jazdy konnej. W najbliższej okolicy warto zwiedzić kwaterę zabytki II Wojny Światowej - m.in. kwaterę OKH w Mamerkach, Wilczy Szaniec - była kwatera Hitlera, kwaterę Himmlera w Pozezdrzu. W Giżycku w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą niewątpliwie Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną. Mikołajki: to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska - tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną i ogrodem zimowym oraz inne http://atrakcje.mazury.info.pl Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Cierzpięty dzialki

MBN-GS-776 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Cierzpięty, Cierzpięty
Powierzchnia całkowita: 1 134.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 90000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 79,37
Gaz brak
Kanalizacja brak
Woda na działce
Otoczenie jezioro i las
Zagospodarowanie Niezagospodarowana
Przeznaczenie budowlana,