MBN od początku do końca
Brak danych
Strona główna > Oferty > Odoje dzialki

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Odoje
Data aktualizacji: 2021-09-16 13:55:12
Cena: 130000.00 PLN
Powierzchnia: 2 083.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ działka o pow. 2083m2 zaledwie 140m od jeziora Orzysz ODOJE GMINA ORZYSZ Opis: Powierzchnia: 2083m2; Kształt: nieregularny; Ukształtowanie terenu: teren stosunkowo płaski; Zadrzewienie/zakrzaczenie: brak; Jezioro Orzysz jest wspaniałym łowiskiem cieszącym się uznaniem wśród wędkarzy; Teren położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich; Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA Nr XXXI/526/05 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 30 marca 2005 w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Odoje, gmina Orzysz działka opisana jest symbolem - ML - tereny zabudowy letniskowej; fragment planu: Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy letniskowej oznaczonych symbolem przeznaczenia ML § 47. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML obowiązuje całkowity zakaz: 1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu moŜe być wymagany na podstawie przepisów szczególnych za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej miasta, 2) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych, 3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej, 4) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne, 5) składowania jakichkolwiek odpadów. § 48. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany jeden budynek letniskowy, którego wydzielona część może pełnić funkcje gospodarcze lub garażowe. Zakazuje się wznoszenia wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych, 2) ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych lub zgodnie z istniejącą linią zabudowy sąsiednich obiektów o podobnej kubaturze oraz zgodnie z przepisami szczególnymi, 3) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą: a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy istniejącej, 12 b) połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego, c) główne kalenice dachów powinny być równoległe, 4) połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30° do 45° oraz pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym, 5) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych, 6) zakazuje się podpiwniczania budynków, 7) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu. § 49. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać zagospodarowanie terenu spełniające następujące warunki: 1) musi być zapewniony dostęp do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami planu, 2) musi być zapewniona możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków, 3) musi być zapewniona możliwość wykonania miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie, 4) musi być zapewniona możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów, 5) musi być zapewniona możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej, 6) minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej - 1500 m2 , 7) w następujących przypadkach, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków wynikających z planu oraz z przepisów szczególnych, dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek niż określona w ustępie 6): a) dla działek istniejących przed wejściem w życie planu, b) dla działek wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie, c) dla działek wydzielanych zgodnie z proponowanymi podziałami na rysunku planu, d) dla działek wydzielanych dla istniejących budynków. 8) na terenach oznaczonych symbolami terenu ML-1 zakazuje się dokonywania wszelkich podziałów. § 50. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej: 1) maksymalny w.i.z. - 0,1, 2) maksymalna wysokość zabudowy -10 m, 3) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych -1, 4) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych - 1, 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 80%, 6) maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 30 % powierzchni działki, 7) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 45 cm powyżej poziomu terenu, 8) maksymalna wysokość ogrodzenia - 160 cm., § 51. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej, nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 1 budynek letniskowy. § 52. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury miejskiej: 1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki, 13 2) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna, 3) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania, 4) wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki, 5) ścieki będą odprowadzane zbiorczą lub rozdzielczą miejską siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków, 6) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją Media: Prąd: w sąsiedztwie; Wodociąg: w pasie drogowym przy działce; Kanalizacja: brak; Gaz: brak; Stan prawny: Własność: tak; Księga wieczysta: tak; Lokalizacja: Gmina Orzysz; Na uboczu wsi; Nad jeziorem Orzysz; Do lasu ok.100m; Do Orzysza ok. 7km; Do Giżycka ok. 30km; Do Warszawy ok. 225km; CENA: 130.000,00 ZŁ (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Odoje dzialki

MBN-GS-796 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Odoje, Odoje
Powierzchnia całkowita: 2 083.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 130000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 62,41
Otoczenie jezioro i las
Ogrodzenie brak
Wygląd działki płaska
Przeznaczenie budowlana,