MBN od początku do końca
Brak danych

OGÓLNE INFORMACJE:

Miasto: Ryn
Data aktualizacji: 2022-05-12 11:32:16
Cena: 259000.00 PLN
Powierzchnia: 2 511.00 m2

DANE KONTAKTOWE:

Karol Łukasik
Tel.: +48 87 4281938
E-mail: lukasik@mbn.mazury.pl

OPIS OFERTY:

NA SPRZEDAŻ 4 działki BUDOWLANE w pobliżu jeziora Ryńskiego Szlak WJM świetna oferta dla DEWELOPERA Przedmiotem sprzedaży są działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 29.MN - Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (do zabudowy bliźniaczej lub szeregowej!) Działki położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior jedynie 450metrów od Jeziora Ryńskiego; powierzchnia działek: działka o nr geod. 303 o pow. 455m2; działka o nr geod. 304 o pow. 640m2; działka o nr geod. 305 o pow. 691m2; działka o nr geod. 306 o pow. 725m2; Łączna powierzchnia: 2511m2 kształt: zbliżony do prostokąta; ukształtowanie: urozmaicone, lekko pofałdowany; zadrzewienie: brak; lokalizacja: działka 41/14 położona w odległości ok 60m w linii prostej od jeziora; działka 41/15 położona w odległości ok 95m w linii prostej od jeziora; działka 41/16 położona w odległości ok 130m w linii prostej od jeziora; najbliższe zabudowania: ok 115m w linii prostej; Fragment planu: § 24. 1. W granicach terenów oznaczonych symbolami: ..29.MN,... obowiązuje przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. W granicach terenów MN dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę i odbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zagrodowej, przy zachowaniu wysokości budynków do 10 m. 3. W granicach działek, na których zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków a także na obszarach wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje zachowanie ustaleń § 6. 4. Dla terenów MN ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów: 1) obowiązek zachowania wskaźnika intensywności zabudowy o minimalnej wartości wynoszącej i=0,1 oraz o maksymalnej wartości wynoszącej: ...c) w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 33.MN, 35.MN, 36.MN, 37.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MN, 41.MN i 42.MN - i=0,5; 2) obowiązek zapewnienia - w ramach działki budowlanej - procentowego udziału powierzchni czynnej biologicznie o wartości nie mniejszej niż: ...c) w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 33.MN, 35.MN, 36.MN, 37.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MN, 41.MN i 42.MN - 40%. 5. Dla terenów MN - z zastrzeżeniem przestrzegania ustaleń § 6 - ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 1) zakaz lokalizowania: c) w obrębie terenów 28.MN, 29.MN, 30.MN, 33.MN i 39.MN - zabudowy mieszkalnej wolnostojącej, dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie budynków mieszkalnych w układzie szeregowym lub bliźniaczym; 2) zakaz lokalizowania na jednej, wydzielonej działce budowlanej w obrębie terenów 8.MN, 10.MN, 12.MN, 16.MN i 17.MN więcej niż jednego budynku, na pozostałych terenach MN dopuszcza się lokalizowanie na jednej, wydzielonej działce budowlanej maksymalnie dwóch budynków, tj. budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego lub garażowego; 3) obowiązek dostosowania budynków do - naniesionych na rysunku planu - ściśle określonych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zachowaniem ustaleń § 4 ust. 1 pkt. 1, przy czym: a) w sytuacji gdy dla działki od strony drogi, ciągu pieszo-jezdnego lub placu publicznego wyznaczono wyłącznie nieprzekraczalną linię zabudowy odległość pomiędzy elewacją frontową lub narożnikiem nowego budynku mieszkalnego a tą linią nie może być większa niż 3 m, b) w obrębie terenów 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 15.MN i 16.MN: - dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż ściśle określonych linii zabudowy posiadających kształt łuku wypukłego budynki należy sytuować tak, aby skrajne narożniki elewacji frontowych przylegały do tych linii, - dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż ściśle określonych linii zabudowy posiadających kształt łuku wklęsłego budynki należy sytuować tak, aby elewacje frontowe przylegały do tych linii co najmniej w jednym punkcie, a najdalej oddalone fragmenty elewacji frontowych znajdowały się w odległości nie większej niż 1,0 m od tych linii; 4) zakaz lokalizowania: a) w obrębie terenów...........29.MN...... - budynków mieszkalnych posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne i o wysokości do kalenicy przekraczającej wymiar 10 m oraz budynków gospodarczych i garażowych - z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 - posiadających więcej niż jedną kondygnację nadziemną i więcej niż 6 m wysokości do kalenicy, b) w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN i 21.MN - budynków mieszkalnych posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne i o wysokości przekraczającej wymiar 8,5 m oraz budynków gospodarczych i garażowych posiadających więcej niż jedną kondygnację nadziemną i więcej niż 4 m wysokości; 5) zakaz posadowienia parteru budynku na wysokości większej niż 0,6 m nad najwyżej położonym naturalnym poziomem terenu znajdującym się bezpośrednio przy tym budynku; 6) obowiązek stosowania na budynkach: a) lokalizowanych w obrębie terenów ….29.MN... - dachów symetrycznych dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 40 stopni i nie większym niż 50 stopni, w układzie kalenicowym, z dopuszczeniem sytuowania budynków gospodarczych i garażowych w układzie szczytowym - z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2, b) lokalizowanych w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN i 21.MN - dachów płaskich; 7) budynki istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń planu oraz budynki, dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem wejścia w życie ustaleń planu, a niespełniające ustaleń pkt 1, 2, 4, 5 i 6 mogą - w ramach przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu - mieć zachowane istniejące parametry; 8) nakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków tynku w kolorze białym lub w jasnych odcieniach kolorów ziemi, z dopuszczeniem cegły ceramicznej w kolorze ceglasto-czerwonym i podmurówki z kamienia miejscowego (narzutowego), przy czym do wykończenia elewacji budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się także stosowanie drewna w kolorze naturalnym lub malowanego na kolor brązowy, lub kamienia miejscowego (narzutowego); w stosunku do budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz innych budynków objętych ochroną konserwatorską (wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub usytuowanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków) w zakresie wykończenia elewacji obowiązują ustalenia § 6; 9) zakaz stosowania na pokrycia dachów pochyłych materiałów innych niż dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglasto-czerwonym, z dopuszczeniem stosowania na budynkach gospodarczych, garażowych i altanach pokryć dachowych bitumicznych w odcieniach czerwieni lub brązu; 10) w przypadku budowy ogrodzeń - obowiązek stosowania od strony terenów o charakterze publicznym ogrodzeń ażurowych o wysokości całkowitej od 1,0 m do 1,8 m, w formie żywopłotu w połączeniu z siatką stalową lub płotu ze sztachet drewnianych lub prętów stalowych, z dopuszczeniem słupków i podmurówki, której wysokość nie przekroczy 0,5 m. 6. W obrębie terenów MN dopuszcza się: 1) sytuowanie zabudowy szeregowej i bliźniaczej - zgodnie z ustaleniami ust. 5 pkt 1 lit. a i lit. c - w granicy z sąsiednią działką budowlaną; 2) sytuowanie budynków gospodarczych i garażowych - z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 - zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości mniejszej niż 3 m na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 7. Dla terenów MN ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości: 1) obowiązek zachowania dla nowej działki budowlanej: a) szerokości frontu nie mniejszej niż: - dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej - 20 m, - dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej - 14 m, b) powierzchni nie mniejszej niż: - dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej - 1 000 m2, - dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej - 500 m2; 2) obowiązek zachowania ustaleń zawartych w § 11. Uzbrojenie: Woda: w odległości ok 150m; Kanalizacja: w odległości ok 110m; Prąd: w sąsiedztwie ok. 65m; Gaz - w odległości ok 150m; Lokalizacja: Droga dojazdowa wewnętrzna - miejska; Ryn miasto; do Warszawy ok. 245km; Stan prawny: Własność: TAK; Księga Wieczysta: TAK; CENA: 259.000zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) cena łączna za 4 działki. Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
    Wróć do listy ofert Wrzuć do schowka   

Ryn dzialki

MBN-GS-888 dzialki na sprzedaz
Dane podstawowe:
Lokalizacja: Ryn,
Powierzchnia całkowita: 2 511.00 m2
Ilość pokoi: 0
Cena: 259000.00 PLN
Nieruchomość:
Cena za m2 103,15
Gaz w drodze dojazdowej
Prąd w ulicy
Kanalizacja w pobliżu
Woda powyżej 100m
Otoczenie jezioro
Ogrodzenie brak
Zagospodarowanie Niezagospodarowana
Wygląd działki falista
Ksztalt działki prostokąt
Przeznaczenie budowlana,